Praktijkvoorwaarden

Geachte cliënt,

Om onze samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen wil ik u de volgende informatie geven over een aantal praktische zaken en over wederzijdse rechten en plichten. Dit om onduidelijkheden en vergissingen in de toekomst te voorkomen.

 • De cliënt is voorgelicht door de therapeut over de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels een folder of intakegesprek.
 • De therapeut verplicht zich tot het verstrekken van informatie aan de cliënt betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloed.
 • De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele negatieve gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • Afspraken die niet worden nagekomen en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
 • De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
 • De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
 • Op de therapeut na mag niemand uw dossier inzien, tenzij u daar toestemming voor geeft.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt de voortzetting van het behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het traject eenzijdig beëindigen.
 • Psychodynamische therapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is geschikt om naast reguliere gezondheidszorg toe te passen en niet in plaats daarvan. Wanneer de therapeut dit nodig acht, zal zij u verwijzen naar uw huisarts.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van psychodynamische therapie niet worden weggenomen. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • Voor eventuele klachten of misverstanden kan de cliënt zich ten eerste het beste wenden tot de therapeut. Een rechtstreeks gesprek is vaak de beste weg tot een oplossing. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van Stichting Zorggeschil. Dit is een erkende geschilleninstantie bij welke uw therapeut is aangesloten via de brancheorganisatie Solopartners.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar

Tarieven

De tariefstelling is €60,- per uur.

Dit geldt voor zowel het intakegesprek als voor de daarop volgende sessies.

Een sessie duurt gemiddeld één tot anderhalf uur. De tarieven worden afgerond per 10 minuten en dusdanig verrekend.

Binnen 3 dagen ontvangt u per email de factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen, contant of per overschrijving.

Bij afzegging binnen 24 uur vóór aanvang van een sessie afspraak, kan het tarief in rekening worden gebracht. In bijzondere gevallen kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt.

Afspraken afgezegd via email of app gelden alleen wanneer ze zijn beantwoord.

Soms is het mogelijk om uw therapeutische sessies via het UWV of uw werkgever vergoed te krijgen.
Ook gebeurt het veel dat een werkgever het begeleidingstraject (gedeeltelijk) vergoedt. Immers ook voor de werkgever geldt dat het beter is te investeren in de gezondheid van de werknemers om uitval te voorkomen of het ziekteverzuim te bekorten. Ook kan het zijn dat het UWV in uitkeringssituaties, re-integratietrajecten of bij arbeidsongeschiktheid, bereid is de kosten (gedeeltelijk) te vergoeden.

Mocht het voor u moeilijk of onmogelijk zijn vanwege gezondheidsredenen om zelf naar de praktijk te komen, is het mogelijk dat ik u aan huis bezoek.